loader

 

 

 

1.หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลัง

         1.1 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

         1.2 การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

2.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

         2.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564

         2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

         2.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สพฐ (กรณีปกติ) พ.ศ.2564

         2.4 หลักเกณฑ์และวิธีการโอยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

         2.5 หลักเกณฑ์และวธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

         2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ

         2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งอำนวยการ

         2.8 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         2.9 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

         2.10 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

         2.11 สรุปข้อมูลการดำเนินการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

         2.12 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

         2.13 การปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

3.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

       3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         3.2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         3.4 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         3.5 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         3.6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 

 

4.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

         4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         4.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

         4.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

         4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         4.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         4.6 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         4.7 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

         4.8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

         4.9 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

         4.10 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

         4.11 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) .ศ. 2551

 

 

5.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

         5.1 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

         5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         5.3 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         5.4 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

         5.5 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         5.6 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

6.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

         6.1 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

         6.2 แจ้งกฎ ก...ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

         6.3 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ. 2554

 

 

.

.

 

 

 

 

Untitled Document

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

 

 

การบริหารงาน


 

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


 

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
  เบอร์โทรศัพท์

 

  
  ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

E-Mail : kalasinict@gmail.com


แผนที่สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา

Theme :Copyright © 2016 All Rights reserved by: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร