กลุ่มเมืองสามอ่าง

   กลุ่มเสรีไทนาคู

   กลุ่มเมิงเขาวง

   กลุ่มเมืองกุฉินารายณ์

   กลุ่มลำพะยังนารายณ์

   กลุ่มบูรพานารายณ์

   กลุ่มนามน

   กลุ่มเมืองสมเด็จ

   กลุ่มสมเด็จภูพาน

   กลุ่มแพรวาคำม่วง      กลุ่มเมิงเขาวง