กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อ.ห้วยผึ้ง

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ.นาคู

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อ.เขาวง

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 อ.กุฉินารายณ์

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อ.กุฉินารายณ์

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อ.กุฉินารายณ์

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อ.นามน

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 อ.สมเด็จ

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อ.สมเด็จ

   กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ.คำม่วง

กำลังปรังปรุง

      กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง

รร.บ้านเหล่าสีแก้ว
รร.หนองอีบุตรไพรเวทย์
รร.บ้านคำม่วง
รร.คำบงพิทยาคม
รร.บ้านห้วยผึ้ง
รร.บ้านหนองแสง
รร.บ้านหนองมะงง
รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
รร.คำหมุนผดุงเวทย์
รร.ไค้นุ่นวิทยาพูน
รร.บ้านห้วยฝา
รร.บ้านผึ้ง
รร.บ้านปลาขาว
รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
รร.บ้านหนองขอนแก่น
รร.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
รร.อุปรีศรีวิทยา
รร.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2