สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พันธกิจ

โพสต์เมื่อ : 2 ก.พ. 2564 เวลา 10:46 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

 พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

           3. พัฒนาและสร้างเสริมให้สำนักงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะสูงสุดสู่การเป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและยั่งยืน

           4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

 5.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 2102