สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2565 เวลา 15:39 น. IP: 110.171.151.191
แชร์ให้เพื่อน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ชื่อผู้วิจัย นางสาวเทียนทอง ดีรักษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนา ทดลองใช้ และประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบ ฯ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลจากการศึกษาจากข้อ 1) นำมายกร่างและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบประเมินรูปแบบ ฯ 3) การทดลองใช้รูปแบบ ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 65 คน รวมจำนวน 73 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การประเมินรูปแบบโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า มีผลการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาสภาพปัญหา พบว่า สภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย ผลการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการนำองค์กร 2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. ด้านการจัดการกระบวนการ และ 5. ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ 2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร ขั้นต้น มีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กลไกในการดำเนินการของรูปแบบ วิธีดำเนินการของรูปแบบ การประเมินผลการใช้รูปแบบ และเงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ ฯ พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.26 และรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D.=0.48 ; = 4.52, S.D.=0.49) ตามลำดับ คำสำคัญ : รูปแบบ, การบริหารสถานศึกษา, คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก