สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

24 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รร.ในสังกัดกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 105 ครั้ง

23 มีนาคม 2564 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 129 ครั้ง

22 มีนาคม 2564การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 23 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 112 ครั้ง

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติกสนขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำ และอากาศ โครงการบ้า

วันที่โพสต์ 20 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 84 ครั้ง

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 19 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 166 ครั้ง

14 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนสมสะอาดพิพทย

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 137 ครั้ง

13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 4 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนสมสะอาดพิพทย

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 157 ครั้ง

13 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ 6 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนศรีกุดหว้าเร

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 63 ครั้ง

การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 106 ครั้ง

การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 80 ครั้ง

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.๓ สนามสอบโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 99 ครั้ง

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะทำงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 143 ครั้ง

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการนำของ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.ก

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 150 ครั้ง

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการนำของ ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผอ.สพป.ก

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 146 ครั้ง

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้นิเทศ ติดตาม ที่ สนามสอบโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ กล

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 123 ครั้ง

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการอบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะทางสมอง EF และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย ผ่านระบบ

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 142 ครั้ง

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ Local Network (LN)/ Locol Trainer (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อ

วันที่โพสต์ 10 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 86 ครั้ง

๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอเภอสมเด็จ ได้รับมอบหมายให้นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานการ

วันที่โพสต์ 9 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 153 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 5 หน้า

บุคลากร
ดร.เจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรุจิรา สระทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางวรางคณา บุชมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK