สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้มอบหมายคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ วิชาเอกคณิตศาส

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 92 ครั้ง

8 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 100 ครั้ง

แนวทางการนิเทศPHUTHAI +(plus) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 93 ครั้ง

7 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 119 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของครูสู่การพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 85 ครั้ง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ก.ต.ป.น. กลุ่ม10 คำม่วง

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 129 ครั้ง

คู่มือการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning) ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 113 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ PHUTAI+ (plus) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครู ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 79 ครั้ง

แผนบูรณาการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 105 ครั้ง

คู่มือการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 138 ครั้ง

2 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 96 ครั้ง

1 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านโจดนาตาล

วันที่โพสต์ 2 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 76 ครั้ง

30 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ศรร. ปศพพ. ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

วันที่โพสต์ 30 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 101 ครั้ง

การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 139 ครั้ง

25 มีนาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์กาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 117 ครั้ง

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.๓ ได้เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนหนองกุงสมเด็จ กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 165 ครั้ง

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.๓ ได้เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 169 ครั้ง

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 25 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 162 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 5 หน้า

บุคลากร
ดร.เจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรุจิรา สระทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางวรางคณา บุชมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK