สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 190 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา? ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 212 ครั้ง

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 232 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน (Classroom Assessment For Student Diagnostic)

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 275 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (10Mar20)

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 213 ครั้ง

กรอบแนวทางรูปแบบการประเมินภายนอกภายใต้สถานกาณ์การระบาดโรคติดต่อ COVID-19

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 221 ครั้ง

คู่การใช้งานระบบ e-SAR ของ สมศ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 237 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 196 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 543 ครั้ง

11 มิถุนายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมประชุมฯ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 237 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 212 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 229 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 358 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานผลการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 286 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 287 ครั้ง

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๓/๒๕๓๔ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 286 ครั้ง

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 316 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 251 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 2 จาก 6 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางวรางคณา บุชมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK