สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์

วันที่โพสต์ 23 ก.พ. 2567 โดย สาวิตรี พิมพ์ทอง อ่าน 11 ครั้ง

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 16 ครั้ง

เข้าร่วมกิจกรรม มอสวนขิงเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมน ส่งเสริมคนดีมีความรู้

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 11 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : การสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 16 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรม cooing ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 21 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 14 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 35 ครั้ง

ทดสอบประเมินความสามารถอ่านเขียน RT โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 26 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 21 ครั้ง

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 16 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2567 โดย สาวิตรี พิมพ์ทอง อ่าน 25 ครั้ง

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันที่โพสต์ 16 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 20 ครั้ง

การประเมินความสามารถในการอ่าน (Rt)

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 30 ครั้ง

Onet ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย รัฐพล ประทุมวัน อ่าน 38 ครั้ง

โรงเรียนสังคมพัฒนา : กิจกรรมประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย ณัฐพล ศรีคิรินทร์ อ่าน 30 ครั้ง

ส่งเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมสัปดาห์อาชีพ 1 ห้องเรียน 1 อาชีพ

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 28 ครั้ง

กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวงัว

วันที่โพสต์ 9 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 22 ครั้ง

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่โพสต์ 7 ก.พ. 2567 โดย นางสาวปรางค์นุช การอรุณ อ่าน 39 ครั้ง

ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนาน 2 ตัว

วันที่โพสต์ 5 ก.พ. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 24 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 14 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK