สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มบรพานารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มบรพานารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

::โรงเรียนบ้านกลาง:: การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์เกมส์2565?

วันที่โพสต์ 3 ธ.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 9 ครั้ง

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพานารายณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 2 ธ.ค. 2565 โดย นางสาวปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง อ่าน 15 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด บ้านกลาง-โนนยางเกมส์ ปี 2565

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 36 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง:: ร่วมขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่โพสต์ 10 พ.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 65 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::การประเมินการติดตามและประเมินผลมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ะแผนเผชิญเหตุ การจัดการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) และนโ

วันที่โพสต์ 2 พ.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 55 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง:::กิจกรรมงานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

วันที่โพสต์ 14 ต.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 66 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง:::การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 108 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง ::: การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ การบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS

วันที่โพสต์ 28 ก.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 134 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย กระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ ด้วยระบบคลั

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 56 ครั้ง

::โรงเรียนบ้านกลาง::การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการ IFTE

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 117 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง:::โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิภา

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 68 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง ::::กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

วันที่โพสต์ 11 ส.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 166 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง:::การประชุมใหญ่สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ประจำปี 2565

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 124 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง:::กิจกรรมสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 167 ครั้ง

:::โรงเรียนบ้านกลาง :::กิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่โพสต์ 28 ก.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 100 ครั้ง

โรงเรียนบ้านกลาง จัด กิจกรรมปล่อยปลาลงหนองตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 171 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม ?โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี?

วันที่โพสต์ 22 ก.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 146 ครั้ง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย สุรบดินทร์ ใจเย็น อ่าน 213 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
- -
ผอ.รร.บ้านโนนยาง
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
- -
ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
. .
ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง

MAIN LINK