สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 9 ครั้ง

23 กรกฎาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 14 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (

วันที่โพสต์ 13 ก.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 34 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 การอบรมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2564

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 29 ครั้ง

2 กรกฎาคม 2564 คณะนิเทศ ติดตาม และประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 30 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2564 คณะนิเทศ ติดตาม และประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 27 ครั้ง

30 มิถุนายน 2564 คณะนิเทศ ติดตาม และประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 31 ครั้ง

29 มิถุนายน 2564 คณะนิเทศ ติดตาม และประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 5 ก.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 19 ครั้ง

แบบทดสอบทฤษฎีและรูปแบบระบบการบริหารและการประกันคุณภาพ

วันที่โพสต์ 2 ก.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 27 ครั้ง

ปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์ เรื่อง การสังเคราะห์ SAR และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา? ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 40 ครั้ง

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 59 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียน (Classroom Assessment For Student Diagnostic)

วันที่โพสต์ 18 มิ.ย. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 109 ครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (10Mar20)

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 38 ครั้ง

กรอบแนวทางรูปแบบการประเมินภายนอกภายใต้สถานกาณ์การระบาดโรคติดต่อ COVID-19

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 42 ครั้ง

คู่การใช้งานระบบ e-SAR ของ สมศ.

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 45 ครั้ง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 28 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 209 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 5 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรุจิรา สระทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางวรางคณา บุชมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK