สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

คู่มือการนิเทศ 5-Step Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2565 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 48 ครั้ง

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น และรางวัลชมเชย (การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564)

วันที่โพสต์ 17 ส.ค. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 164 ครั้ง

แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป)

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 891 ครั้ง

เอกสาร การใช้ระบบ e-sar

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 123 ครั้ง

การประชุมการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

วันที่โพสต์ 26 มิ.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 140 ครั้ง

Username และ Password สำหรับสถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 แบบอิเล็กทรอนิกส์(e-SAR)

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 129 ครั้ง

OBEC Channel ได้แพร่ภาพสด 4 เมษายน ? การประชุมสื่อสาร สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 280 ครั้ง

แนวทางการดำเนินการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-AssessmentReport: SAR) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 2 พ.ค. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 257 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 26 เม.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 321 ครั้ง

การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 13 เม.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 123 ครั้ง

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความรวมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 177 ครั้ง

กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์จำเป็น เร่งด่วนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 188 ครั้ง

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

วันที่โพสต์ 4 เม.ย. 2565 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 251 ครั้ง

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2565 โดย อภิรัฐ เจาะจง อ่าน 169 ครั้ง

แบบฝึกและคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2565 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 402 ครั้ง

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การบวก)

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2565 โดย เยาวเรศ ศรีประไหม อ่าน 252 ครั้ง

เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จัดกิจกรรมเสริมความรู้เพิ่มเติมด้วย PDCA เรื่องพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2565 โดย เยาวเรศ ศรีประไหม อ่าน 181 ครั้ง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2565 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 283 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 7 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิทัศน์ เพียรภูเขา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK