สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางมยุรี ไชยโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
08 3150 1799


นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
nisachol.pid@gmail.c


นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวลลิตา ใจศิริ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวจารุวรรณ การรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
#


นางสาว สินีรัตน์ อินทร์เหง้า

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)
084-9224920

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]