สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นายอดิศักดิ์ ทวยลี

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ads.t2506@gmail.com
085-0018101


นางสาวลำใย ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
yai-yoat@hotmail.com
084-7890015


นายประหยัด วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
prayad.worapon@gmail.com
090-5791954


นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี
pat.ts2515@gmail.com
062-1955236


นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี
#
#


นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี
#
#


นางศิวาพร ศรีลาศักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
-
-


นางสาวลลิตา ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
lalita_2516@hotmail.com
087 474 6662


นางหฤทัย แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
haruthai_new@hotmail.com
097-3197496


นางสาวอัญชิกาญน์ ใจศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
#
088-3196873


นางสาวปรียกาญจน์ บุญตะหล้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ
#
062-1955236


นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Jureenartsekhot35@gmail.c
087-2129349

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]