สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


นายอดิศักดิ์ ทวยลี

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางสาวลำใย ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


นายประหยัด วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ

นักวิชาการรเงินและบัญชี


นางสาวลลิตา ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์


นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอัญชิกาญน์ ใจศิริ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปรียกาญจน์ บุญตะหล้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวเบญจมาศ นุ่มด้วง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]