สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
janchai2277@gmail.com
08 9863 8379


นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
yoke25159@gmail.com
081-5457609


นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
sunvilas-woi516@gmail.com
085-7423148


นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
anna2520pattama@gmail.com
085-4600916


นางประไพภัทร บุญเรือง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

098-2682756


นางเพ็ญศรี สังข์เผือก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
tookta_2517@hotmail.com
093-9326415


นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

088 592 4258


นางสาวกนกวรรณ วรพล

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
beekanok1726@gmail.com
0953164332


นายอรรคพล เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Su.wan.napa@hotmail.co
095-6695844

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]