สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


จ.อ.ไวกูล มะลิรส

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางราตรี เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางประไพภัทร บุญเรือง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางสาวกนกวรรณ วรพล

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่


นายอรรคพล เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]