สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


จ.อ.ไวกูล มะลิรส

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Waik_m@hotmail.com
091-8692601


นางราตรี เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

087-2185690


นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
yoke25159@gmail.com
081-5457609


นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
sunvilas-woi516@gmail.com
085-7423148


นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
anna2520pattama@gmail.com
085-4600916


นางประไพภัทร บุญเรือง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

098-2682756


นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

088592425


นางสาวกนกวรรณ วรพล

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
beekanok1726@gmail.com
0637319222


นายอรรคพล เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Su.wan.napa@hotmail.co
095-6695844

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]