สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล


จ.อ. ไวกูล มะลิรส

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
09 1869 2601


นางสุวรรณภา เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
09 6406 2250


นางสาวเมทิกา โคกลือชา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
08 2119 2246


นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
06 3679 9238


นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
062-4313780


นางยุภาพร ชมภูเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ


นางวชิราพร พิมพ์เภา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
#


นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคล
-


นางกัญญาพัชร ชาเครือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์
086-2421128

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]