สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดร.เจษฎา คะโยธา

ผู้อำนวยการกลุ่ม


นางศศิกานต์ เจริญดี

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสมจิตร พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางเครือวัลย์ ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นายอภิรัฐ เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรุจิรา สระทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางวรางคณา บุชมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]