สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายเจษฎา คะโยธา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
jes_yotha@hotmail.com
087-232-3518


นางสมจิตร พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

086 2427836


นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
Seksun.2514@gmail.com
083-1506041


นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
wittyengnewlek@gmail.com
093-5514144


นางสะใบแพร มากต่าย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
Sabaiprae9@gmail.com
097 270 7697?


นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
eye706@gmail.com
084-7897725


นางเครือวัลย์ ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
krueachin@gmail.com
097-2687034


นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ratnee14@gmail.com
098-5849035


นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

0935399446


นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
Tawan_chan@hotmail.com
098 584 3016


นางเปรมฤดี เรืองชัย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
#
#


นางสาวนันธิญา เกียรสมร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
supervisorr2565@gmail.com
064 295 4935


นางอัชราวรรณ ขาวลา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
acharawan1516@gmail.com
089 512 3466


นายนิทัศน์ เพียรภูเขา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Nanziiny12@gmail.com
0841495307

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]