สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายเจษฎา คะโยธา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
jes_yotha@hotmail.com
087-232-3518


นางสมจิตร พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

086 2427836


นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
Seksun.2514@gmail.com
083-1506041


นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
tik_tik12988@hotmail.com
095-6546691


นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
wittyengnewlek@gmail.com
093-5514144


นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
eye706@gmail.com
084-7897725


นางเครือวัลย์ ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
krueachin@gmail.com
097-2687034


นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ratnee14@gmail.com
098-5849035


นายอภิรัฐ เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
api.2522@hotmail.com
089-4166182


นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

098-1042446


นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
Tawan_chan@hotmail.com
098 584 3016


นางสะใบแพร มากต่าย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
Sabaiprae9@gmail.com
097 270 7697?


นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Chaya_thip2018@outlook.co
083-6758573


นางวรางคณา บุชมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ooy_2510@hotmail.com
098-4547007

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]