สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง


นายพรชัย เทศารินทร์

ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
08 4766 9254


นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์

ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม
08 9577 8492


นายลิขิต เวงวิถา

ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา
09 3321 5376


นางวันธะนา ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
08 7861 9244


นายวิชชากร ทานาศรี

ผอ.รร.บ้านโพนแพง
06 3628 9309


นางแววตา ไชยขันธ์

ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์
08 4420 5237


นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์

ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ
06 2109 7694


นายครรชิต โชติจำลอง

ผอ.รร.บ้านคำพิมูล
09 3476 0498


นายกิตยากร มังคะรัตน์

ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล
08 1060 6019


นายศิติชัย วันตะโพธิ์

ผอ.รร.บ้านนาบอน
08 7944 9104


นายนิกร เชยชมศรี

ผอ.รร.บ้านโนนค้อ
08 7220 2792


นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม

ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง
09 4476 0404


นายสุพัฒน์ สารพันธ์

ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา
08 7213 4094


นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.บ้านดินจี่
08 6256 8635


นางวาสนา ดอนศิลา

ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
09 7302 6072


นายโกเมน ประทุมขำ

ผอ.รร.นาทันวิทยา
09 7341 5425


นายเดชศักดา เทศารินทร์

ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
08 3064 6168


นายวิมล ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว
08 9576 0010


นางนัฐกุล นรทัต

ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์
-


นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช

ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา
08 0152 6673

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]