สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10


นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย

ผอ.รร.บ้านดินจี่


นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์

ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม


นายวิชชากร ทานาศรี

ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา


นางแววตา ไชยขันธ์

ผอ.รร.นาทันวิทยา


นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์

ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ


นายครรชิต โชติจำลอง

ผอ.รร.บ้านคำพิมูล


นายกิตยากร มังคะรัตน์

ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล


นายลิขิต เวงวิถา

ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา


นายศิติชัย วันตะโพธิ์

ผอ.รร.บ้านนาบอน


นายนิกร เชยชมศรี

ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว


นายพินิจ นาทองบ่อ

ผอ.รร.บ้านโนนค้อ


นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร

ผอ.รร.บ้านโพนแพง


นายพรชัย เทศารินทร์

ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา


นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม

ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง


นายสุวรรณ ตินะโส

ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์


นายสุพัฒน์ สารพันธ์

ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา


นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม


นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม

ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง


นางวาสนา ดอนศิลา

ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)


นายโกเมน ประทุมขำ

ผอ.รร.บ้านใหม่ชัยมงคล


นางอรุณ เจริญสุข

ผอ.รร.บ้านโนนศรีสวัสดิ์


นายครรชิต โชติจำลอง

รก. ผอ. รร.โป่งนกเปล้า


นายเดชศักดา เทศารินทร์

ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม


นายวิมล ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์


นายพนมวรรณ โพธิสาร

ผอ.รร.สะพานหินวิทยาคม

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]