สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง


นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์

ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม

089 5778492


นายพรชัย เทศารินทร์

ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา

0847669254


นายลิขิต เวงวิถา

ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา

093 3215376


นางวันธะนา ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม

087 861 9244


นายวิชชากร ทานาศรี

ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา

063 628 9309


นางแววตา ไชยขันธ์

ผอ.รร.นาทันวิทยา

084 420 5237


นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์

ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ

062-1097694


นายครรชิต โชติจำลอง

ผอ.รร.บ้านคำพิมูล

093 476 0498


นายกิตยากร มังคะรัตน์

ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล

081 060 6019


นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย

ผอ.รร.บ้านดินจี่

090 349 2766


นายศิติชัย วันตะโพธิ์

ผอ.รร.บ้านนาบอน

087 944 9104


นายนิกร เชยชมศรี

ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว

087 220 2792


นายพินิจ นาทองบ่อ

ผอ.รร.บ้านโนนค้อ

088 563 3656


นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร

ผอ.รร.บ้านโพนแพง

084 428 7980


นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม

ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง

09-4476-0404


นายสุวรรณ ตินะโส

ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์

080 282 4618


นายสุพัฒน์ สารพันธ์

ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา

087 213 4094


นางวาสนา ดอนศิลา

ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)

097 302 6072


นายโกเมน ประทุมขำ

ผอ.รร.บ้านใหม่ชัยมงคล
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนศรีสวัสดิ์

09-7341-5425


นายครรชิต โชติจำลอง

รก. ผอ. รร.โป่งนกเปล้า

093 476 0498


นายเดชศักดา เทศารินทร์

ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม

083 064 6168


นายวิมล ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์

089 576 0010


นายพนมวรรณ โพธิสาร

ผอ.รร.สะพานหินวิทยาคม

091 861 7891

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]