สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ


นายยุทธชัย สารขันธ์

ผอ.รร.สมเด็จประชานุเคราะห์
(รก.) ผอ.รร.หนองขามวิทยา
08-1260-2834


นางจิรภัทร ชูศรีโฉม

ผอ.รร.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
08 1055 3890


นายกรชกร ชวติ

ผอ.รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ
09 8585 0910


นายสุวิทย์ กมลตรี

ผอ.รร.หนองแวงวิทยานุกูล
09 1868 1031


นายไพรัช ศรีซ้ง

ผอ.รร.โคกกลางสมเด็จ
09 1056 1405


นายเฉลิมเกียรติ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.บ้านคำกุงหนองอิดุม
08 1471 7603


นายไกรทวี ประดิษย์จา

ผอ.รร.บ้านสร้างแก้ว
06 5623 4899


นายวิชัย ยุรตา

ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด
08 2229 9672


นายวีรวิทย์ บัวบาน

ผอ.รร.บ้านหนองผ้าอ้อม
08 8741 1821


นางวราภรณ์ ระบาเลิศ

ผอ.รร.บ้านสร้างแสน
08 4514 8196


นายวิรัตน์ พัฒนะสาร

ผอ.ร.ร.หนองบัวโดน "วรนารถประชานุกูล"
06 1661 7465


นายกงเพชร อุดมวงษ์

ผอ.รร.หนองแสงวิทยาเสริม
08 5480 0506


นางนัทธมน ญาณกาย

ผอ.รร.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
-


นายธงชัย ก้อนบุญใสย

ผอ.ร.ร.บ้านโนนชาด
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนชาด (สาขาสวนป่าย่อยที่ 2)
06 3725 9898


นางสาวปัทมาพร คำคามาตร

ผอ.รร.หนองกุงสมเด็จ
09 9385 5277

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]