สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ


นางราตรี พูลพัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ratreepoolpat2027@gamil.c
095-6703482


นายสุเมธ ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
Sumeth.p@hotmail.com
064-1350792


นางสาวปรียานันท์ โสภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

099-8171994


นางสาวภนิดา แก้วมณี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายพทสิน ยี่วาศรี

พนักงานธุรการ

08-9277-3535


นางหฤทัย แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
haruthai_new@hotmail.com
097-3197496


นางสาวรุจิรา สระทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Maiksu_eiei@hotmail.co.th
0835610506


นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์
khajornpong.j@hotmail.com
086-2421128


นางสาวปรียกาญจน์ บุญตะหล้า

เจ้าหน้าที่ธุรการ

062-1955236


นางณัตติยา ทวยลี

พนักงานพิมพ์

098-3509436


นายวชิรวิทย์ จิตจัตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายประกอบใจ เพาะนาไร่

ยามรักาษาการณ์

08-8514-6977


นายอาทิตย์ อรรถวิลัย

พนักงานขับรถ

098-1737970


นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ

ยามรักาษาการณ์

098-3211218

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]