สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7


นายบุญโฮม ชัยช่วย

ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์


นายนิคม จันทร์ช่วย

ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง


นายสิทธิพร ไกยเดช

ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน


นายสมพงษ์ ม่วงกล่ำ

ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง


นางจิราภรณ์ พอศรี

ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์


นายลิขิต โทจันทร์

ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม


นายไพฑูรย์ คำสะอาด

ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา


นายองอาจ วรวะไล

ผอ.รร.สังคมพัฒนา


นางวิชชุดา ทัพซ้าย

ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม


นางจันธะนา ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง


นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี

ผอ.รร.หนองบัวกลาง


นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

ผอ.รร.หนองโพนสูง


นายฉกาจ ฝางแก้ว

ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์


นายธนทัย ประภาศรี

ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]