สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มนามน


นายลิขิต โทจันทร์

ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

086 242 0176


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง

081 871 5749


- -

ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม


นายนิคม จันทร์ช่วย

ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน

093 072 6334


นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม

ผอ.รร.หนองบัวใน

0886902594


นางวิชชุดา ทัพซ้าย

ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง

098 171 5262


นางจิราภรณ์ พอศรี

ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์

098 826 1989


นายไพฑูรย์ คำสะอาด

ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์

087 228 0887


- -

ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา


นายเดชา ศรีรักษา

ผอ.รร.สังคมพัฒนา

095 656 0025


นางจันธะนา ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง

087 861 9244


นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี

ผอ.รร.หนองบัวกลาง

082 8501355


- -

ผอ.รร.หนองบัวนอก


นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

ผอ.รร.หนองโพนสูง

089 097 4784


นายฉกาจ ฝางแก้ว

ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์

089 277 8564


นายบุญโฮม ชัยช่วย

ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์

0875661999


นายธนทัย ประภาศรี

ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา

089-942 8857


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
Raij1808@gmail.com
0886902594

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]