สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์


นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า

ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
08 9274 6708


นายสุนทร บุนนท์

ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
08 9277 6238


ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม

ผอ.รร.บ้านกลาง
09 8154 8384


นายเอกรินทร์ รุ่งแสง

ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
09 1051 8947


ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด

ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
09 1043 2189


นายเวียงชัย พลวงศา

ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
09 8874 6290


นางกาญจนา โอษคลัง

ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
08 2180 3764


นายนพพร พรมแพง

ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
08 4787 7043


น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน

ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
06 1365 9164


นายสุทธี เรืองศรี

ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
08 4957 7121


นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม

ผอ.รร.บ้านวังมน
08 9575 1712


นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
08 9709 5195


นายชัยยงค์ แสนณรงค์

ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
061-5624903


นายเด็ดดวง ชมศิริ

ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
06 6049 9507


นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง
08 6221 7771


นายเทวา อัฒจักร์

ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง
09 2623 3026


นายกิตติภพ โพนเงิน

ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
09 3891 6567

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]