สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6


นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง


นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า

ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง


นายเอกรินทร์ รุ่งแสง

ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์


นายสมชาติ ศรีรังษ์

ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง


นายเวียงชัย พลวงศา

ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา


นางกาญจนา โอษคลัง

ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์


นายนพพร พรมแพง

ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์


น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน

ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์


นายศราวุธ มาตผุด

ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง


นายสุทธี เรืองศรี

ผอ.รร.บ้านนาเหนือ


ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม

ผอ.รร.บ้านโนนยาง


นายเอกโชติ โชติไสว

ผอ.รร.บ้านวังมน


นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก


นายชัยยงค์ แสนณรงค์

ผอ.รร.บ้านห้วยแดง


นายเดชา ศรีรักษา

ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง


. .

ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร


นายเด็ดดวง ชมศิริ

ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์


นายสุนทร บุนนท์

ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]