สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5


นายสุขสันต์ จุฑารัตน์

ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง

089 149 9925


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา

ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

086 248 3474


นายเอกรัฐ จันทร์นี

ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง

080 751 9466


นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย

ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
(รก) ผอ.รร.บ้านดงมัน

089 5699687


นายประยูร ศรีสมชัย

ผอ.รร.นาขามวิทยา

08-8571-8935


นายจักรินทร์ พิมพ์รินทร์

ผอ.รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง

06-1751-8643


ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญพุทธานนท์

ผอ.รร.กุดค้าวเทพพิทยา

065-7252638


นายพิษณุ ซองศิริ

ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง

091 865 4628


นายกานท์ หาญกุล

ผอ.รร.บ้านคุย

08-8561-8071


นายประดิษฐ์ วรรณขาว

ผอ.รร.แจนแลนวิทยา

09-6854-8054


นายวิเศษพร โชติจำลอง

(รก.) ผอ.รร.บ้านแก้งเดื่อ


นายไฉน ทมานนท์

ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน

094-5234420


นายนิรันดร สาจันทร์

ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์

093 323 4150


นายปกาศิต ศรีสมชัย

ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ

088 734 6458


นายกฤตพงศ์ คชอาจ

ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง

062 652 6614


- -

ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม

-

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]