สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5


นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย

ผอ.รร.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
(รก) ผอ.รร.บ้านดงมัน


นายประยูร ศรีสมชัย

ผอ.รร.นาขามวิทยา


นายจักรินทร์ พิมพ์รินทร์

ผอ.รร.บอนเขียวราษฎร์บำรุง


นายสุขสันต์ จุฑารัตน์

ผอ.รร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านบึงทอง


นายพิษณุ ซองศิริ

ผอ.รร.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง


นายกานท์ หาญกุล

ผอ.รร.บ้านคุย


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดารา

ผอ.รร.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์


นายประดิษฐ์ วรรณขาว

ผอ.รร.แจนแลนวิทยา


นายวิเศษพร โชติจำลอง

(รก.) ผอ.รร.บ้านแก้งเดื่อ


นายไฉน ทมานนท์

ผอ.รร.บ้านคำป่าหว้าน


นายนิรันดร สาจันทร์

ผอ.รร.บ้านคำอีหงษ์


นายปกาศิต ศรีสมชัย

ผอ.รร.บ้านสุขเจริญ


นายกฤตพงศ์ คชอาจ

ผอ.รร.บ้านหนองโง้ง


นายเอกรัฐ จันทร์นี

ผอ.รร.สามขาราษฎร์บำรุง


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

ผอ.รร.หนองบัวทองวิทยาเสริม

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]