สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง


นายสมสนิท หาศิริ

ผอ.รร.บ้านนาวี

09-5660-2836


นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์

ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร

065 606 1755


นายบัญชา วัดเข้าหลาม

ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม

098 101 0439


นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง

ผอ.รร.บ้านโพนนาดี

08-4511-3090


นายพรชัย ศิลาแยง

ผอ.รร.บ้านโพนสวาง


นายพรสวรรค์ จิตปรีดา

ผอ.รร.บ้านส้มป่อย


นายอิทธิพล พุทธพรหม

ผอ.รร.บ้านหนองผือ

083-9312633


นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ

ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์

09-6223-7624


นายเทวินทร์ ฉายะโคตร

ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

08-9937-6612


นายชรัส ภาระเวช

ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา

08-0153-8373


นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย

ผอ.ร.ร.โคกมะลิวิทยา
(รก) ผอ.ร.ร.บ้านกุดกอก


นายตุระชัย ศรีหริ่ง

ผอ.รร.บ้านดงหมู

08-9569-7871


. .

ผอ.รร.บ้านโนนสำราญ


นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย

ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร

084 728 9269


นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์

ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

085 598 2452

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]