สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3


นายเทวินทร์ ฉายะโคตร

ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา


นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์

ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง


นายบัญชา วัดเข้าหลาม

ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม


นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง

ผอ.รร.บ้านโพนนาดี


นายพรชัย ศิลาแยง

ผอ.รร.บ้านโพนสวาง


นายพรสวรรค์ จิตปรีดา

ผอ.รร.บ้านส้มป่อย


นายอิทธิพล พุทธพรหม

ผอ.รร.บ้านหนองผือ


นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ

ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์


นายชรัส ภาระเวช

ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา


นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์

ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร


นายองอาจ แสงนิกุล

ผอ.ร.ร.โคกมะลิวิทยา
(รก) ผอ.ร.ร.บ้านกุดกอก


นายตุระชัย ศรีหริ่ง

ผอ.รร.บ้านดงหมู


นายสมสนิท หาศิริ

ผอ.รร.บ้านนาวี


. .

ผอ.รร.บ้านโนนสำราญ


นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย

ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร


นายองอาจ แสงนิกุล

ผอ.รร.โคกมะลิวิทยา

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]