สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2


นายพูนผล เหล่านายอ

ผอ.รร.บ้านนากระเดา
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านกุดตาใกล้


นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์

ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา


นายอาทร คะโยธา

ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร


นายมนัส จำเริญเจือ

ผอ.รร.โคกนาดี


นายเสถียร พลขยัน

ผอ.รร.บ้านชาด


นายศาสตร์ศิลป์ ชิณโน

ผอ.รร.บ้านม่วงกุล


น.ส.มงกุฏ ประครองสุข

ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองขามป้อม


นายทันเสมอ เสนาลอย

ผอ.รร.บ้านนากุดสิม


น.ส.สุจิตรา ศรีเสน

ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น


นางปาริชาติ ยุระพันธ์

ผอ.รร.บ้านโนนศาลา


นายทองหล่อ ปัตลา

ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว


นายประภาส ละราคี

ผอ.รร.บ้านวังเวียง


นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี

ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
รก ผอ.รร.บ้านหนองห้าง


. .

ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)


นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร


นายสมพงษ์ ศรีสมพร

ผอ.รร.บ้านจอมศรี


นางเนตรนภา รองจัตุ

ผอ.รร.บ้านจาน

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 ] [ ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 ]