สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


นายประภาส ละราคี

ผอ.รร.บ้านวังเวียง
08 8538 0030


นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์

ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
08 1321 449


นายมนัส จำเริญเจือ

ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
09 0931 7015


นายเสถียร พลขยัน

ผอ.รร.บ้านชาด
09 9569 4641


น.ส.มงกุฏ ประครองสุข

ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านจอมศรี
06 4253 1456


นายจุมพล วงศ์ษร

ผอ.รร.บ้านจาน
06 2994 2206


นายอภิรัฐ เจาะจง

ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
08 3083 9918


น.ส.สุจิตรา ศรีเสน

ผอ.รร.โคกนาดี
08 1725 6317


นางปาริชาติ ยุระพันธ์

ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
08 1056 7951


นายสุชาติ เทียมทัน

(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
08 5014 2900


นายมงคล ญาติสังกัด

ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
08 0253 5942


นายดุสิต ตาลวงค์

ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
09 8102 9757


นางวันเพ็ญ ถวิลการ

ผอ.รร.บ้านนากุดสิม

08 6221 5181


นางสาวนริศรา หาชื่น

ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
-


นางจิราภรณ์ พอศรี

ผอ.รร.บ้านนาคู
09 5462 6213


นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร

ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
06 4319 1551


นายประเด็น ชมพุด

ผอ.รร.บ้านนากระเดา
-


นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์

รก.ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา
-

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]