สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.


นายชัชวาล อาราษฎร์

ประธานกรรมการ
09 5595 1665


นายอาทร คะโยธา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล


นายสุดชา จรัสแผ้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา


นายสมศรี สุ่มมาตย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นางสาวแววตา ไชยขันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย


นายวีรศักดิ์ นิลโคตร

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ


นายพรชัย มูลมี

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]