สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.


นายธีระ ภูดี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายสวาส บุญอาษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล


นายสมศรี สุ่มมาตย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา


นายบรรทม ซะสันติ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นายเทวิล ศรีสองเมือง

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ


นางสาวสุจิตรา อ้วนละมัย

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน


นายสิทธิพร ไกยเดช

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]