+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายณัฐพล ทวยลี


พนักงานพิมพ์ดีด
093-4896266
nattapon.thuaylee@gmail.c
นายณัฐพล ทวยลี ตำแหน่ง พนักงานราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๓) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๔) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖) เป็น ?ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา? ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
๖.๑) การจัดทำข้อมูล การเก็บข้อมูล ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ
๖.๒) จัดทำแผนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศ ที่วางแผนไว้ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล
๖.๓) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๔) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๕) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา และให้บริการเป็นเอกสาร/เครือข่าย Website และอื่นๆ
๗) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบโปรแกรม ตามฐานข้อมูลกลาง ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๘) จัดทำเว็บไซต์กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และศูนย์ปฏิบัติการ AOC,DATA ON WEB /9) ช่วยปฏิบัติงาน...
๙) ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด โดยศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรมวางแผน และจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐาน ของส่วนกลางให้ชัดเจน ดูแล Data Management Center (DMC) เป็นไปกำหนดเวลา
๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อราชการ ในงานที่รับผิดชอบ
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย