+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
093-5514144
wittyengnewlek@gmail.com
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 24
ปฏิบัติหน้าที่งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
๑) งานจัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๒) งาน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
๓) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวม
๔) งาน ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และนักเรียนเรียนรวม
๕) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
๖) งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
7) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
8) งานประสานเครือข่ายพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
10) งานดูแลระบบสารสนเทศการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ Special Education
Technology (SET)
11) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
13) งานพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
14) โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
15) งานส่งเสริมการดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 ในสถานศึกษา
16) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/งานการศึกษาพิเศษ
๑7) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์
๑8) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
19) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา