+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
093-5514144
wittyengnewlek@gmail.com
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 24 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานจัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2) งาน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้นักเรียนเรียนรวม
4) งาน ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และนักเรียนเรียนรวม
5) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
6) งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
7) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
8) โครงการ DDL มอนเตสซอริ
9) การรายงานผลและข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน เขียนในระบบ e-mes
10) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11๑) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12) งานพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
13) โครงการศาสตร์พระราชา
14) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน
17) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
18) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา