+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางวรางคณา บุชมงคล


เจ้าหน้าที่ธุรการ
098-4547007
ooy_2510@hotmail.com
นางวรางคณา บุษมงคล ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานจ้างบริการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานปฏิบัติงานธุรการประจำกลุ่มอำนวยการ
๒) งานสารบรรณ
(๒.๑) งานรับ ? ส่งหนังสือราชการ
(๒.๒) งานจัดเก็บหนังสือราชการ
(๒.๓) งานการยืมหนังสือราชการ
(๒.๔) งานทำลายหนังสือ
๓) งานช่วยอำนวยการ
(๓.๑) งานออกหนังสือรับรองเงินเดือนประกอบการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย