+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางวรางคณา บุชมงคล


เจ้าหน้าที่ธุรการ
098-4547007
ooy_2510@hotmail.com
นางวรางคณา บุษมงคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) ประสานงานกับกลุ่มงานอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา
๓) งานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประชาชนทั่วไป
๕) จดบันทึกการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๖) ควบคุมการรับ - ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๗) ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
๘) จัดเก็บรวบรวมหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่
9) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจำเดือนของศึกษานิเทศก์
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย