+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
098 584 3016
Tawan_chan@hotmail.com
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 19 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
๑) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4) งานจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
8) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน
9) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
11) โครงการโรงเรียนสุจริต
๑2) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑3) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
๑4) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT/DLTV
15) ศูนย์เฉพาะกิจ COVID ? 19
16) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
17) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
18) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
19) โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference
20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย