+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
098 584 3016
Tawan_chan@hotmail.com
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 19 ปฏิบัติหน้าที่งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3) งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4) งานจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานศึกษา
6) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 7) งานพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมของโรงเรียน(โรงเรียนประชารัฐ)
8) นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
9) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อำเภอสมเด็จ
10) งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
11) งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
12) โครงการโรงเรียนสุจริต
13) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14) งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
15) งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
16) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLIT
17) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
18) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
19) งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย