+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสุชัญญา เยื้องกลาง


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
0935399446

นางสุชัญญา เยื้องกลาง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 21 ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
3) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
4) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
5) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
6) โครงการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
7) การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding
8) การขับเคลื่อนโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
9) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับประถมศึกษา)
10) การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
11) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
12) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน
14) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง
15) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
16) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา