+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสุชัญญา เยื้องกลาง


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
098-1042446

นางสุชัญญา เยื้องกลาง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 21 ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานเลขานุการของคณะกรรมการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.1) งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.2) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลศึกษาและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น.
2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา
3) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
6) โครงการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) จังหวัดกาฬสินธุ์
7) โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
8) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (Best Practices)
9) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
10) งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
11) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
12) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
13) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
14) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อำเภอคำม่วง
15) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
16) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา