+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายอภิรัฐ เจาะจง


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
089-4166182
api.2522@hotmail.com
นายอภิรัฐ เจาะจง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 25 ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การศึกษา1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การศึกษา
1.1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 1.2) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ
1.4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
1.5) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา 2) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา O-NET
3) งานประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา O-NET
4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา (National Test: NT)
5) งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
6) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล การประเมินผลนานาชาติ PISA
7) งานประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบข้อมูลคุณภาพ การประเมินผลนานาชาติ PISA
8) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา Pre O-NET
9) งานประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา Pre O-NET
10) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาข้อสอบมาตรฐานกลาง
11) งานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
12) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาความสามารถด้านการอ่านออก ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)
13) งานประเมินคุณภาพการศึกษาความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (Reading Test : RT) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา
14) งานสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
16) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลและประเมินผล งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และโครงการที่เกี่ยวข้อง
17) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่สากล(คณิตศาสตร์)ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
18) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
19) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อำเภอสมเด็จ
20) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
21) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา