+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางเพ็ญศรี สังข์เผือก


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
093-9326415
tookta_2517@hotmail.com
นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย