+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางเพ็ญศรี สังข์เผือก


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
093-9326415
tookta_2517@hotmail.com
นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๓) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ระบบ EMIS
๔) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๖) เป็น?ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา? ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
๖.๑) การจัดทำข้อมูล การเก็บข้อมูล ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ
๖.๒) จัดทำแผนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมรายการข้อมูลสารสนเทศที่วางแผนไว้ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผล
๖.๓) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๔) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๕) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษา และให้บริการเป็นเอกสาร/เครือข่าย Website และอื่นๆ
๗) ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบโปรแกรม ตามฐานข้อมูลกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๘) ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรมวางแผน และจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน ดูแล Data Management Center (DMC) เป็นไปกำหนดเวลา
๙) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อราชการ ในงานที่รับผิดชอบ
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย