+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางรัชนี สุขสวัสดิ์


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
098-5849035
ratnee14@gmail.com
นางรัชนี สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 31 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานเลขานุการของคณะกรรมการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
1.1) งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.2) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลศึกษาและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น.
2) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
3) งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
4) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
5) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
6) โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล สสวท. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561
7) โครงการโรงเรียนต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
8) โครงการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) จังหวัดกาฬสินธุ์
9) โครงการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
10) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (Best Practices)
11) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
12) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
13) งานประสานระหว่างกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ อำเภอห้วยผึ้ง
15) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
16) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา