+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางเครือวัลย์ ชิณโสม


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
097-2687034
krueachin@gmail.com
นางเครือวัลย์ ชิณโสม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗
ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
๑) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน
3) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
4) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
5) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7) การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน เขียน ในระบบ e-mes
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
9) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย
10) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
11) โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
๑2) โครงการห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมีชีวิต
๑3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
14) งานประกันคุณภาพการศึกษา
15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์
๑7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
๑8) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา