+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางเครือวัลย์ ชิณโสม


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
097-2687034
krueachin@gmail.com
นางเครือวัลย์ ชิณโสม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 17 ปฏิบัติหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
2) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน
4) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา
5) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
6) งานพัฒนากระบวนการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8) การรายงานผลและข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การอ่าน เขียนในระบบ e-mes
9) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
10) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย
11) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การอนุรักษ์ภาษาไทยและภาษาถิ่น
12) โครงการประกวดและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
13) โครงการห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดมีชีวิต
14) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
15) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อำเภอกุฉินารายณ์
17) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี