+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
084-7897725
eye706@gmail.com
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๑.๒) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๓) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ ระดับนานาชาติ
๑.๔) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
๑.๕) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
2) งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ คลังข้อสอบ
3) งานประเมินคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และระบบข้อมูลคุณภาพการศึกษา O-NET
4) งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ PISA
5) งานประเมินคุณภาพการศึกษา และระบบข้อมูลคุณภาพ การประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ PISA
6) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
7) งานส่งเสริม พัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ตามแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)
8) งานสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรมระบบบริหารจัดการ ผลการเรียน โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน School MIS
9) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
10) งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ และความสามารถทางด้านศิลปะ และภาษาอังกฤษ
11) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และโครงการที่เกี่ยวข้อง
12) งานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และโครงการที่เกี่ยวข้อง
13) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
14) โครงการBBL มอนเตสเซอรี่ปฐมวัยและประถมศึกษา
15) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
16) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำพยังนารายณ์
17) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
18) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา