+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
095-6546691
tik_tik12988@hotmail.com
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓3 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 2 เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.1) งานให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการนิเทศกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
1.2) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3) งานศึกษาค้นคว้า ทางวิชาการและการวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.๔) งานศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) งานพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
๔) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
5) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
6) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
7) งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
9) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
10) งานพัฒนาจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
11) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู
12) สรุป รายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
13) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา