+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
083-1506041
Seksun.2514@gmail.com
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประสานกำกับติดตามงานการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 1 เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไปราชการมีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) ศึกษา วิจัย พัฒนา ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๔) การนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๕) ประสานงานการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๖) การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๗) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
๘) งานส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
๙) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด)
๑๐) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
11) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) และอาชีพ
12) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๑3) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์
๑4) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
๑5) งานส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา(STEM Education)
๑6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา