+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสมจิตร พิมพ์รส


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
086 2427836

นางสมจิตร พิมพ์รส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖ ปฏิบัติหน้าที่ ในงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
๕) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา