+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสมจิตร พิมพ์รส


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
086 2427836

นางสมจิตร พิมพ์รส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3) งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
4) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
6) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา
7) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9) โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
10) โครงการอาเซียนศึกษา/โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
12) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๑3) โครงการสหกรณ์โรงเรียน
14) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๑5) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง
๑6) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
๑7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา