+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางศศิกานต์ เจริญดี


ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
080-1959681
Sasikant2504@gmail.com
นางศศิกานต์ เจริญดี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 37 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ ดังนี้
1) งานจัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2) งาน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ การจัดการศึกษา
3) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้นักเรียน เรียนรวม
4) งาน ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และนักเรียนเรียนรวม
5) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
6) งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
7) งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม
8) โครงการ DDL มอนเตสซอรี
9) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
10) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
11) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12) โครงการโรงเรียนพระราชทาน ตามแนวพระราชดำรัส (ศาสตร์พระราชา)
13) งานพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
14) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อำเภอคำม่วง
15) สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบประจำปี
16) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา