+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายเจษฎา คะโยธา


ผู้อำนวยการกลุ่ม
087-232-3518
jes_yotha@hotmail.com
นายเจษฎา คะโยธา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 27
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ มีหน้าที่ กำกับ ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกงานและงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ ดังนี้
/1) งานประสาน...
1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
4) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6) งานนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ และกำกับติดตามกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน
7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8) งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา