+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ


ยามรักาษาการณ์
098-3211218

นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน
๒) งานรับผิดชอบสิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานตกแต่ง ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔) งานรดน้ำบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลหรือไม้อื่น ๆ รอบบริเวณสำนักงาน
๕) งานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นถนน ความสะอาดสระน้ำตลอดจนบริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๖) งานทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณสำนักงาน
๗) กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๘) งานรดน้ำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลหรือไม้อื่น ๆ รอบห้องประชุม และรอบอาคารสำนักงาน
๙) งานดูแลห้องประชุม เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ภายในห้องประชุมหยาดผึ้ง
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย