+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางดอกไม้ เภาโพธิ์


แม่บ้าน
#
#
นางดอกไม้ เภาโพธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานจ้างบริการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน
๒) งานรับผิดชอบสิ่งของ เครื่องใช้ถ้วยชาม แก้วน้ำพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน (ชั้นบน) ห้องกลุ่มกฎหมายและคดี ห้องน้ำทุกห้อง และห้องประชุมเรืองปัญญา
๔) รายงานการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ในห้องน้ำและอื่น ๆ เพื่อซ่อมบำรุง
๕) รายการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาด อาทิ อ่างล้างมือ ห้องน้ำ กระจก เพื่อดำเนินการจัดซื้อไม่ให้บกพร่อง
๖) งานรดน้ำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลหรือไม้อื่น ๆ รอบห้องประชุม และรอบอาคารสำนักงาน
๗) เช็ดกระจกทุกครั้งที่เห็นว่ามีคราบสกปรก
๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย