+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายวชิรวิทย์ จิตจัตร


เจ้าหน้าที่ธุรการ
#
#
นายวชิรวิทย์ จิตจักร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานจ้างบริการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ปฏิบัติงานธุรการประจำกลุ่มอำนวยการ
๒) งานสารบรรณ
(๒.๑) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
(๒.๒) งานจัดเก็บหนังสือราชการ
(๒.๓) งานการยืมหนังสือราชการ
(๒.๔) งานทำลายหนังสือ
๓) งานต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย