+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางณัตติยา ทวยลี


พนักงานพิมพ์
098-3509436

นางสาวณัตติยา ทวยลี ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
๑) งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๒) งานเลขานุการผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๔) นัดหมายงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๕) งานประชาสัมพันธ์
๖) งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๗) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
๘) งานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย