+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์


เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
088 592 4258
น.ส.กิตติยา ศรีวรขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดการศึกษาในระบบ
๑. การรับนักเรียน
๒. นักเรียนย้ายออกย้ายเข้า
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
3.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
3.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
3.๒.๑ การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
3.๒.๒ งานจัดการข้อมูลระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
๒.๒.๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
๒.๒.๔ งานจัดการข้อมูลระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล :
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
๒.๒.๕ การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
๒.๒.๖ การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
4. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.๑ งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.๑.๑ งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
4.๑.๒ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
4.๒ งานความมั่นคงแห่งชาติ
- งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาสมัคร (อพปฺ.)
5. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. การดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
6.๑ งานวิเทศสัมพันธ์
6.๒ งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
7. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
7.๑ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
7.๒ งานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
8. งานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
- งานลงทะเบียนรับ ? ส่งหนังสือราชการ
9. งานประสาน ติดต่องานระหว่างกลุ่ม หน่วยงานอื่น และสถานศึกษาในสังกัด
10. งานการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
๑1. งานประสานหนังสือเวียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๑2. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑3. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน และบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๑4. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางราตรี เอราวัณ นางสาวกนกวรรณ วรพล
และนายอรรคพล เนตรคุณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑5. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย