+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวอัญชิกาญน์ ใจศิริ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
088-3196873

นางสาวอัญชิกาญน์ ใจศิริ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) งานขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด
๒) งานอนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้าง ข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จบำนาญเสียชีวิต
๓) งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน กรณีข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและลูกจ้างเสียชีวิต
๔) งานขอรับเงินคืน กบข. กสจ. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำพ้นสมาชิกภาพ
๕) งานแจ้งหนี้ผู้รับบำเหน็จบำนาญให้ สพฐ. และกรมบัญชีกลาง
๖) งานจัดเก็บ ควบคุมข้อมูลรายละเอียดบัญชีเงินบำนาญของ ทุกเดือน
๗) งานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
๘) งานแจ้งหมดสิทธิรับเบี้ยหวัดบำนาญโครงการจ่ายตรง
๙) งานทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
๑๐) งานตรวจสอบหลักฐานการขอรับ-จ่ายเงินเพื่อรวบรวมส่งให้งบเดือน
๑๑) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย