+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายประหยัด วรพล


นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
090-5791954
prayad.worapon@gmail.com
นายประหยัด วรพล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานและกลั่นกรองงานตลอดจนงานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มงานพัสดุก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
(๒) งานเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้าง ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ครุภัณฑ์ ค่าจ้างซ่อมแซมจักรยานและอื่นๆ
(๓) งานทะเบียนคุมเลขที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
(๔) งานเบิกเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกแผนงาน/โครงการ
(๕) งานกำกับดูแล ติดตามงานพัสดุ
(๖) งานการเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ทุกประเภท
(๗) งานการเบิกสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมทุกประเภท
(๘) งานจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดในส่วนที่รับผิดชอบ
(๙) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
(๑๐) งานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสำนักงาน
(๑๑) งานสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทำ PO
(๑๒) งานจัดซื้อ/จ้างระบบ E-GP
(๑๓) งานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุสำนักงาน/โรงเรียน ทุกแผนงานงบประมาณ /งาน /โครงการ
(แทนกรณี นางสาวลลิตา ใจศิริ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถดำเนินการได้)
(๑๔) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย