+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวรุจิรา สระทอง


เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
0835610506
Maiksu_eiei@hotmail.co.th
นางสาวรุจิรา สระทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 7 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) งานปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) งานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 มิถุนายน)
3) งานตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งว่าง)
4) งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา
5) งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งตามมาตรา 38 ค.(2)
6) งานสรรหาพนักงานราชการในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8) งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
9) งานดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10) งานดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11) งานรายงานการจ้างพนักงานราชการ
12) งานประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
13) งานวางแผนการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
14) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มอำนวยการ
1) งานสารบรรณ
(1.๑) งานรับ ? ส่งหนังสือราชการ
(1.๒) งานการจัดทำหนังสือราชการ
(1.๓) งานจัดเก็บหนังสือราชการ
(1.๔) งานการยืมหนังสือราชการ
(1.๕) งานทำลายหนังสือราชการ
2) งานประสานงาน
(๒.๑) ประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน
(๒.๒) งานประสานเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
(2.3) งานประชุมกลุ่มอำนวยการ
๓) งานการจัดระบบบริหาร
(๓.๑) งานจัดระบบบริหาร
(๓.๒) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
(3.3) งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
(๓.4) งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่งานจัดระบบบริหาร ร่วมกับ นางหฤทัย แก่นสำโรง โดยปฏิบัติงานในลักษณะทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
5) งานช่วยอำนวยการ
(5.๑) งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
(5.๒) งานมอบหมายหน้าที่การงาน
6) งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) การลงเวลาปฏิบัติราชการ
8) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย