+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายอรรคพล เนตรคุณ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
095-6695844
นายอรรคพล เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
- งานลงทะเบียนรับ ? ส่งหนังสือราชการ
๒. งานประสาน ติดต่องานระหว่างกลุ่ม หน่วยงานอื่น และสถานศึกษาในสังกัด
๓. งานระบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Canter : spc)
๔. งานการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
๕. งานจัดตกแต่งห้องปฏิบัติงาน ป้ายสถิติ ข้อมูลของกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน
๖. งานควบคุมเบิกจ่ายวัสดุ/ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานของกลุ่ม
๗. งานประสานหนังสือเวียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๘. งานจัดการข้อมูลระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
๙. งานจัดการข้อมูลระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
๑๐. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑๑. งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ
๑๑.๑ งานจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๑๑.๒ งานแต่งตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ
๑๑.๓ งานขอเครื่องหมายวิชาพิเศษ
๑๑.๔ งานติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒, ๓, ๔ ท่อน
๑๑.๕ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ
๑๑.๖ งานจัดกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ
๑๒. งานส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
๑๒.๑ งานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/อบรมลูกเสือ
๑๒.๒ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
๑๒.๓ งานพัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ
๑๒.๔ งานส่งเสริมผู้บำเพ็ญประโยชน์
๑๓. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๑๔. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางประไพภัทร บุญเรือน ปฏิบัติหน้าที่แทน ๑๕. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย