+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวกนกวรรณ วรพล


นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
0953164332
นางสาวกนกวรรณ วรพล พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเลขที่ พ ๓๐๐๒๘๒ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานระบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Canter : spc)
2. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนในสังกัดรายบุคคล ที่มีปัญหาซับซ้อน และการส่งต่อ
3. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัวเพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน
4. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ/เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาชิกสั้น/เด็ก
ออทิสติก/เด็กปัญญาบกพร่อง ฯลฯ
5. รับการส่งต่อรายกรณีจากครูแนะแนว (ประจำสถานศึกษาในสังกัด)
6. ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการ รับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน
7. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
8. งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
9. งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
10. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
11. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
12. งานการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเอดส์เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
13. การดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
14. งาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
15. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
16. การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง การออกกลางคัน
17. งานระบบข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน (ยากจน)
๑8. งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑9. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ ปฏิบัติหน้าที่แทน
20. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย