+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางประไพภัทร บุญเรือง


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
098-2682756
นางประไพภัทร บุญเรือน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
๑.๑ งานกีฬาเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๒ กีฬาวิ่ง ๓๑ ขา
๑.๓ กีฬาเปตอง
๑.๔ กีฬาอื่นๆ
๑.๕ งานประชาสัมพันธ์กีฬาจากทุกหน่วยงาน
๒. งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒.๑ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ
๒.๑.๑ งานจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๒.๑.๒ งานแต่งตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ
๒.๑.๓ งานขอเครื่องหมายวิชาพิเศษ
๒.๑.๔ งานติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒, ๓, ๔ ท่อน
๒.๑.๕ การจัดเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ
๒.๑.๖ งานจัดกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ
๒.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
๒.๒.๑ งานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/อบรมลูกเสือ
๒.๒.๒ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
๒.๒.๓ งานพัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ
๒.๒.๔ งานส่งเสริมผู้บำเพ็ญประโยชน์
๒.๒.๕ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
๒.๒.๖ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
๒.๒.๗ งานเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
๒.๓ งานส่งเสริมและพัฒนา เนตรนารี ยุวกาชาด
๒.๓.๑ งานแต่งตั้งกลุ่มเนตรนารี กองยุวกาชาด
๒.๓.๒ งานแต่งตั้งหมู่ เนตรนารี ยุวกาชาด
๓. ส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กร สภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
๔. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
๔.๑ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๔.๒ งานยุวชนประชาธิปไตย
๔.๓ งานเสริมสร้างวินัยนักเรียน
๔.๔ งานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรนักเรียน
๕. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน
และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๖. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย