+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
085-4600916
นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ ๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๑.๑ ส่งเสริม การบริหารจัดการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ในสถานศึกษา
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดี และน้ำดื่มสะอาด ในสถานศึกษา
๑.๓ โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
๑.๔ งานโครงการ ทันตกรรมในโรงเรียน
๑.๕ งานคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา
๑.๖ งานโภชนาการในสถานศึกษา
๑.๗ โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
๑.๘ งานส่งเสริมการใช้ Program Thaischool Lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันนักเรียน
๑.๙ งานการป้องกันการระบาดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๒. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๑ งานส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๔. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔.๑ โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
๔.๒ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
๕. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน
และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๖. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางประไพภัทร บุญเรือน ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย